Sprawozdanie z działalności NTH za rok 2012/2013

Forum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego.

Moderator: NTH

Sprawozdanie z działalności NTH za rok 2012/2013

Postprzez janusmen » 23 Mar 2014, 21:36

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
„Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego”
w Nowym Dworze Mazowieckim
za rok 2012/2013.

Stowarzyszenie pod nazwą „Nowodworskie Towarzystwo Historyczne”zostało utworzone przez jej założycieli na zebraniu odbytym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 20 października 2012 r. Podczas zebrania wybrano Komitet Założycielski i uchwalono statut stowarzyszenia, który został złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1 grudnia 2012 r. dokonano, na wniosek Sądu, zmian w statucie stowarzyszenia.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 grudnia 2012 r. „Nowodworskie Towarzystwo Historyczne” zostało zarejestrowane pod numerem 0000443793.
W dniu 2 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków podczas, którego dokonano wyboru władz Towarzystwa oraz przyjęto uchwały w sprawach:
 sposobu sporządzania, przechowywania, udostępniania członkom Towarzystwa nagrań, protokołów oraz uchwał organów statutowych,
 działań Komitetu Założycielskiego i Towarzystwa od 20 października 2012 r. do 2 lutego 2013 r.,
 Regulaminu Zarządu „Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego”,
 wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej,
 wzorów deklaracji członkowskich „Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego”.
Zarząd dokonał stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych czynności związanych z rozpoczęciem działalności w tym rejestracji w Krajowy Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej uzyskując numer Regon 146453317.
Działalność statutowa w 2013 r.
Marzec
1. W dniu 16 marca w bibliotece na Osiedlu Młodych zorganizowane zostało dla dzieci z klas "O" z SP 7 spotkanie historyczne ze średniowieczem. Dzieci mogły zapoznać się z prezentowanymi przez Pana Adama Gozdalika przedmiotami i ich przeznaczeniem.
2. Wspólnie z Towarzystwem Opieki Nad Zabytkami, Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek podjęto działania dotyczące przyspieszenie wpisu do rejestru zabytków budynku Magistratu mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 6. Efektem działań było odbycie wizji lokalnej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 19 marca.
3. Zarząd „Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego” zainicjował cykl spotkań z historią. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 21 marca w siedzibie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Filia nr 2 Osiedle Młodych w Nowym Dworze. Tematem spotkania, prowadzonego przez Panią Marię Możdżyńską propagatorkę lokalnej historii, był „Przemysł na przełomie wieków w Nowym Dworze”.
4. W dniu 13 marca zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę historyczną po Nowym Dworze. W jej trakcie o zabytkach przeszłości miasta opowiadała Pani Maria Możdżyńska.
Kwiecień
1. W dniun12 kwietnia w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin otwarta została wystawa pt. „Zapomniane klisze” dedykowana pamięci Pana Ryszarda Gołąba autora „Ilustrowanej Monografii Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z historią Twierdzy Modlin”. Na wystawie zaprezentowane zostały niepublikowane nigdzie do tej pory zdjęcia pancerniaków z Twierdzy Modlin ze zbiorów Janusza Gołąba, Elżbiety Wiercińskiej i Sławomira Kalińskiego.
2. W ramach cyklu spotkań z historią w dniu 25 kwietnia w siedzibie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Filia nr 2 Osiedle Młodych w Nowym Dworze odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem temat dotyczył „Oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie”. Opowiadał pułkownik rez. Alfred Kabata. Alfred Kabata jest historykiem i prezesem Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP, autorem książki „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie” i wielu artykułów dotyczących tej jednostki WP okresu międzywojennego.
3. Zarząd „Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego” zwrócił się z apelem do Burmistrza Miasta, Starosty Nowodworskiego i Dyrekcji Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim o objęcie ochroną i patronatem miejsca ostatniego spoczynku Władysława Nawaduńskiego na tutejszym cmentarzu parafialnym. Apel spotkał się z pozytywną reakcją i grób został objęty ochroną.
4. Złożono kolejne pisma w sprawie ochrony konserwatorskiej budynku dawnej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej oraz wspólnie z Nowodworskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zwrócono się do Instytutu Pamięci Narodowej o opracowanie kwerendy dotyczących zbrodni popełnionych w czasie okupacji na terenie naszego miasta w tym m.in. byłego legionisty, podoficera w Batalionie Elektrotechnicznym Wielogórskiego.
Maj
1. 23 maja tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu spotkań z historią w siedzibie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Filia nr 2 Osiedle Młodych w Nowym Dworze było „Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu”. Spotkanie prowadził dr. Piotr Oleńczak.
2. Kolejne pisma do Mazowieckiego konserwatora w sprawie obiektów znajdujących się na terenie Nowego Dworu tj. Klub Garnizonowy, Brama Północna, Budynek KKO. Lustracja naszej nekropoli w osobie dr.Piotra Oleńczaka i przedstawiciela Komitetu Walki i Męczeństwa Tadeusza Sosińskiego oraz Dariusza Tabęckiego urząd miasta no i NTH. Zakończyła się pozytywnie przyznano pieniądze na odrestaurowanie grobów wojennych oraz zrobienie tablicy z wykazem nazwisk osób, którzy zginęli w 1939r.
Czerwiec
1. W dniu 1 czerwca odbyła się wycieczka do Spichlerza.
2. W dniu 8 czerwca odbyła się wycieczka do Fortu w Pomiechówku.
3. W dniach 14-22 czerwca odbywały się XIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W jego ramach w dniu 16 czerwca w Nowodworskim Ośrodku Kultury otwarta została wystawa pt. „Stary Nowy Dwór w fotografii”. Na wystawie znalazły się także zdjęcia użyczone przez „Nowodworskie Towarzystwo Historyczne”.
4. W dniu 22 czerwca odbyła się wycieczka do cerkwi w Stanisławowie.
Lipiec
1. W dniu 3 lipca, jeden z członków „Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego” odbył spotkanie z zastępcą dyrektora Wojenno-Historycznego Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych w Petersburgu. Podczas spotkania omówiono możliwości wykorzystania znajdujących się w muzeum materiałów związanych z budową Twierdzy Modlin (Nowogeorgiewska) w tym obrazów Marcina Zalewskiego z tego okresu (jeden z obrazów znajduje się w jej gabinecie).
2. W dniu 17 lipca odbyła się wycieczka po nowodworskich cmentarzach parafialnym katolickim, żydowskim i protestanckim, która prowadziła Pani Maria Możdżyńska.
3. Rozpoczęto sobotnio – niedzielne wystawy zdjęć starego Nowego Dworu. Wystawy odbywały się w parku im. J. Wybickiego w okresie lipiec-sierpień, a ostatnia w dniu 21 września.
Sierpień
1. Rozpoczęto inwentaryzację grobów na terenie katolickiego cmentarza parafialnego w Nowym Dworze Mazowieckim. Sporządzono dokumentację fotograficzną grobów, ustalono pozycję GPS ewidencjonowanych obiektów, określono ich stan (potrzeby konserwatorskie), dokonano klasyfikacji miejsc ważnych pod względem martyrologicznym, oraz ustalono lokalizację grobów osób zasłużonych dla miasta. Powyższe prace zostaną wykonane przy uwzględnieniu raportów ekshumacyjnych sporządzonych przez parafię św. Michała Archanioła, akt Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnień świadków i rodzin.
2. W dniu 30 sierpnia odbyła się wycieczka na fort przy lotnisku Modlin (Luneta Fortu św. Jerzego).
Wrzesień
1. „Nowodworskie Towarzystwo Historyczne” wsparło inicjatywę Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez sprzedaż cegiełek na jego budowę.
2. We współpracy ze starostwem powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowano i zamieszczono na jego stronie internetowej listę zabytków, które znajdują się na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
3. Zakończono inwentaryzację grobów na terenie katolickiego cmentarza parafialnego w Nowym Dworze Mazowieckim.
4. Rozpoczęto przygotowywanie biogramów osób zasłużonych dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
5. Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do albumu o historii Nowego Dworu Mazowieckiego.
6. Rozpoczęto inwentaryzację cmentarza prawosławnego w Stanisławowie.
Październik
1. Przystąpiono do współpracy nad projektem kalendarza miejskiego na rok 2014r.
2. Rozpoczęto inwentaryzację grobów na terenie cmentarza menonickiego w Kazuniu. Sporządzono dokumentację fotograficzną grobów, ustalono pozycję GPS ewidencjonowanych obiektów.
3. Prowadzono dalsze prace nad biogramami osób zasłużonych dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
4. Rozpoczęto prace nad sporządzeniem wykazu osób pochowanych w latach 1939 – 1945 na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim.
Listopad
1. W dniu 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z historią. Tematem spotkania były „Nowodworskie Nekropolie”. Spotkanie odbyło się w Nowodworskim Ośrodku Kultury i przy jego współpracy. Prelegentami byli Pan dr. Piotr Oleńczak oraz Panie Maria Możdzyńska i Maria Kaucz.
2. Kontynuowano prace inwentaryzacyjne na cmentarzu menonickim w Kazuniu wykonując dokumentację fotograficzną i ustalono pozycję GPS ewidencjonowanych obiektów.
3. Rozpoczęto prace nad albumem pt. „Historia menonitów na ziemi nowodworskiej”.
Grudzień
1. W dniu 7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań z historią. Tym razem tematem spotkania była historia Straży Ogniowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Spotkanie połączone ze zwiedzaniem izby pamięci odbyło się w siedzibie OSP w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Nałęcza 12. Prelekcję poprowadziła Maria Możdzyńska.
2. Podjęto działania mające na celu przygotowanie albumów o historii:
1) Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
2) Farmacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
3. Zakończono prace nad przygotowaniem kalendarza miejskiego na rok 2014.
janusmen
 

Wróć do Nowodworskie Towarzystwo Historyczne

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość